image

1-       معرفی سیستم نگهداری ویژه صنایع (نت)
نظام نگهداری و تعمیرات علیرغم آنکه علمی نو می باشد، یکی از مهمترین بخشهای سازمانها و شرکتها محسوب میگردد. دلیل آن نیز نقش قابل توجه این بخش در افزایش بازدهی مالی و تولیدی آن سازمان میباشد. آنچه که امروزه به عنوان نظام نگهداری و تعمیرات تعریف میگردد، مجموعه ای از فعالیت ها جهت شناخت، پیش بینی و پیش نگری خرابی و جلوگیری از توقف تجهیزات و امکانات موثر در تولید، با رویکردی اقتصادی است.
شاید مهمترین موضوع در دنیای امروز، تولید محصولات با کیفیت و اقتصادی ا ست که در این مسیر تجهیزات تولید یکی از مهمترین بخش ها است. تجهیزات تولید با گذشت زمان با مسائلی از قبیل استهلاک، تنشهای تدریجی و ناگهانی، قطع برق و استفاده های بیشتر از حد ظرفیت دستگاه و یا کاهش کارایی تجهیز روبرو می باشند. این مسائل باعث کاهش بازدهی و در نتیجه کاهش در کمیت و کیفیت تولیدات و به تبع آن تولید محصولات معیوب بیشتر، افزایش مصحولات نیمه تمام و در نهایت افزایش قیمت تمام شده محصولات میگردند.
نکته حائز اهمیت در این میان، تدریجی و غیر ملموس بودن افزایش هزینه ها است. از آنجایی که به صورت معمول هزینه های مربوط به تعمیرات تجهیزات به صورت یک رده مجزا در صورت حسابهای مالی مورد توجه قرار نمیگیرند، در نتیجه گزارشات مالی لازم در این راستا موجود نمیباشد. نکته نگران کننده دیگر آن است که، بسیاری از هزینه های ناشی از خرابی در تجهیزات به صورت پنهان باعث کاهش در بهرهوری میگردند. به عنوان مثال خواب یک تجهیز در یک شیفت کاری علاوه بر هزینه هایی که جهت تعمیرات تجهیز خواهد داشت ضرر های فراوانی به علت عقب افتادگی تولید، هزینه نیروی انسانی، احتمال تولید ضایعات، هزینه نارضایتی مشتری از تعویق در تحویل محصول و بسیاری دیگر از این دست هزینه ها، وارد مینماید. شناخت نیاز به نگهداری و تعمیرات به موقع باعث تولید روشهای فراوانی برای تحقق ایده ))پیشگری بهتر از درمان است(( شد.در این حین بود که انجام بازرسی های بیشنتر، تعوی قطعات بیشتر، هزینه قطعات بیشنتر و همچنین هزینه تعمیرکار بالاتر را به سازمانها و شرکتهای صنعتی تحمیل میکرد. این امر نیز مورد پژوهش دقیق کارشناسان جهانی قرار گرفت و به ابداع روشهایی انجامید که به وسیله آن نقطه بهینه اقتصادی حجم فعالیتهای تعمیر و نگهداری را میتوان یافت.
روشهای مختلفی در نظام نگهداری و تعمیرات مورد توجه قرار میگیرد لیکن ایده کلی به این صورت است که آلات مربوط به تجهیزات ابتدا ثبت میگردد و تجهیز به زیر مجموعه هایی شکننده می شوند. بعد از آن زمانهای کارکرد مفید دستگاه، زمان رخداد خرابی یا شکست، زمان توقف غیر منتظره برای هر دستگاه، نوع تعمیراتی که بر روی آن انجام میگیرد.


2-       نظام نگهداری و تعمیرات (نت)چیست؟
اطلاعات دیگر ثبت میگردد. سپس فعالیت هایی برنامه ریزی شده، براساس آلات دستگاه و روشهای آماری صورت میگیرد تا به صورت دورهای توسط افراد صاحت صلاحیت صورت پذیرد. با عنایت به اهمیت موضوع، نظامهای تعمیرات و نگهداری در سراسر جهان، از حدود 08 سال قبل مورد توجه ویژه قرار گرفت.
که با گذشت زمان و حصول نتایج رضایت بخش از دید صاحبان صنایع و مدیران ارشد، اکنون به بخشی جدایی ناپذیر از صنایع مبدل گردیده است.

3-       هدف از سیستم نگهداری ویژه صنایع (نت)
-    جلوگیری از توسعه عیوب و نقایص و برطرف کردن معایب و نواقص جزئی قبل از احتیاج به تعمیرات کلی
-    جلوگیری از وقفه در عملیات تولید از طریق تعویض قطعات فرسوده قبل از شکستگی و از کار انداختن دستگاه
-    کاهش توقف های تولید در اثر تعمیرات اضطراری،تامین قطعات یدکی و جلوگیری از زیان های ناشی از وقفه در کار
-    صرفه جویی در نیروی انسانی به علت تقلیل عملیات تعمیراتی
-    کاهش تعمیرات کلی و تکراری و همچنین کاهش در مصرف لوازم یدکی و تقلیل هزینه مربوطه
-    کاهش حجم محصول نامرغوب و افزایش مرغوبیت محصولات
-    ازدیاد طول عمر ماشین آلات و صرفه جویی در خرید ماشین های جدید
-    بیشینه کردن قابلیت اطمینان ، کارایی و راندمان کلی تجهیزات و ماشین آلات
-    آنالیز خرابی ها و اتخاذ سیاست درست جهت جایگزینی و یا تعمیر اساسی دستگاه
-    کاهش هزینه تمام شده تا 30%

3-      مزایای استفاده از سیستم نگهداری ویژه صنایع (نت)
• افزایش بهرهوری و بهرهگیری از تکنولوژیهای برتر در جهت اصلاح الگوی مصرف
• صرفه جویی در امکانات مربوط به نگهداری مستندات )کاغذ، پوشه، زونکن، فایل و محیط کاری(
• کاهش استرس و اضطراب ناشی از سعی در بخاطرسپاری و فراموش نکردن اجرای به موقع کارهای ارجاع شده،
فعالیتهای ادواری تقویم شده و پیگیریها
• کاهش خطا در انجام عملیات به صورت دستی و حذف مشکل مفقود شدن مستندات و فرمهای در حال گردش در
سازمان و عواقب ناشی از آن
• افزایش رضایتمندی در مشتریان درون و برون سازمانی و توسعه آرامش در محیط کاری
• امکان ردیابی فعالیتهای در جریان و کنترل زمان ورود و خروج ارجاعات و سرعت پاسخگویی کاربران به آنها
• امکان کنترل و نظارت مستمر و غیر محسوس بر عملکرد کارکنان و توسعه شایسته سالاری
• افزایش سرعت جستجو و دستیابی به مستندات، کاهش هزینه های تغییر در آنها و اطلاع رسانی خودکار تغییرات
• مدیریت دانش در سازمان و کاهش اتکای سازمان به افراد تا حد ممکن
• استخراج گزارشات مدیریتی و فنی به صورت لحظه ای بی نیاز از وابستگی به افراد سازمان
• ایجاد مستندات دقیق و به روز با توجه به جزییات کامل در بخش نت سازمان

4-       امکانات سیستم نگهداری ویژه صنایع (نت)
1- تعریف شناسنامه تجهیزات
تعریف اطلاعات ماشین آلات سازمان جهت انجام کارهای مربوط به نگهداری و تعمیرات بر روی آن ها شنامل: محلاستقرار، کلاس، خط تولید، درخت ماشین و ....
2- تعریف تقویم کاری
تعیین ساعات کاری ماشین آلات و تعریف تقویم های مختلف و نامحدود به ازای واحدهای کاری و تجهیزات جهت
استفاده در برنامه ریزی نگهداری پیشگیرانه و گزارش OEE
3- نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده
تعریف دستورالعمل های نگهداری پیشگیرانه) PM ( و پایش وضعیت ) CBM ( تجهیزات برا ساس برنامه ریزی های متنوع
با توجه به روند کاری سازمان و اقتضای هر دستگاه ، برنامه ریزی، ثبت گزارش های مربوط به تعمیرکار، اقدامات و لوازم مصرفی
4- نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی نشده ثبت درخواست تعمیرات )اضطراری) BM (، اصلاحی) CM (، کارفنی(، بررسی کارشناسی، ارجاع کار به تعمیرکاران مربوط و در نهایت ثبت گزارش های مربوط به تعمیرکار، اقدامات و لوازم مصرفی
5- کارکرد واقعی تجهیزات
تعریف زمان استاندارد تولید محصول به ازای هر ماشین، ثبت کارکرد روزانه د ستگاه برا ساس ) ساعت، ضربه، کیلومتر و قطعه(، ثبت میزان تولید )سالم ، معیوب( و ثبت توفقات )برنامه ریزی شده و نشده( دستگاه
6-انواع گزارشات مدیریتی با توجه به اطلاعات ثبت شده در نرم افزار:
- علل خرابی : تعداد و زمان صرف شده برای هریک از علل اصلی خرابی براساس نمودار پارتو ) Pareto chart )
- علل تاخیر: محاسبه و نمایش علل تاخیر در انجام کارهای نت نسبت به زمان برنامه ریزی شده
- کاردکس دستگاه: گزارش سابقه ماشین و شرح جزییات هر تعمیر
- تعمیرات باز: نمایش درخواست های در دست اقدام و سرویس هایی که زمان سررسید آن شده است
شاخص های عملکردی نت ) MTTR,MTBF,MTTF,MTBM و..( به صورت نمودار
- اثربخشی کلی تجهیزات ) OEE ( و محاسبه شاخص های زمان دردسترس، مقدار تولید براساس زمان استاندارد و
کیفیت محصولات تولیدی
7- گزارشات یزینه ای منابع
استخراج گزارشات هزینه های صرف شده جهت تعمیرات تجهیزات:
- نفر-ساعت کار تعمیرکار براساس زمان کاری و اضافه کاری
- قطعات مصرفی براساس تعداد قطعه در هر تعمیر و یا تجهیز
- گزارش از صننرف هزینه ها بر اسنناس ریال به تفکیک دسننتگاه، نوع هزینه و مشنناهده روند در دوره های زمانی متوالی
8- گزارش کارتابل هشدار درخواست کاری تعمیر و همچنین فعالیت های برنامه ریزی شده بر اسا سمت های سازمانی کاربران و حق دسترسی های تعریف شده برای هر یک به صورت لحظه ای