image

image

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از دستاوردهای فناورانه استان بازدید به عمل آورد.
بنابراین گزارش، در این سفر یک روزه گروهی از مدیران ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همراهی دکتر سرمست، استاندار قم، دکتر سید حسین اخوان علوی، رئیس پارک علم و فناوری استان و جمع دیگری از مدیران استان و فعالان حوزه فناوری از دستاوردهای فناورانه بازدید به عمل آوردند.

در این سفر یک روزه گروهی از مدیران ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همراهی دکتر سرمست، استاندار قم، دکتر سید حسین اخوان علوی، رئیس پارک علم و فناوری استان و جمع دیگری از مدیران استان و فعالان حوزه فناوری از دستاوردهای واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قم بازدید به عمل آوردند.