01 آبان 1393

خبرنامه

باعضویت در خبرنامه هیکو هر ماه مطالب آموزشی رایگان دریافت نمایید...

نام:

ایمیل:ایزو 10015 - استاندارد ISO 10015

ایزو 10015 - استاندارد ایزو 10015

این استاندارد راهنمایی هایی را جهت یاری رساندن به سازمان و کارکنان آن هنگام پرداختن به مسائل آموزشی ارائه می دهد.

این استاندارد می تواند هرگاه به منظور تفسیر موارد تحصیلات و آموزش در استاندارد های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت سری ایزو 9000 نیز به راهنمایی نیاز باشد ، مورد استفاده قرار گیرد.

هر نوع ارجاع به آموزش در این استاندارد همه نوع آموزش و تحصیلات را شامل می شود.

اهداف سازمان در زمینه بهبود مداوم، از جمله در رابطه با عملگرد کارکنان آن، ممکن است تحت تاثیر عموامل متعدد داخلی و بیرونی از قبیل تغییرات بازار، فناوری، نوآوری و خواسته ها و یا الزامات مشتریان و سار طرفهای ذینفع قرار گیرد .

 این گونه تغییرات سازمان را ملزم می سازد تا نیاز های مرتبط به شایستگی در سازمان خود را مورد تحلیل قرار دهد.


 

استاندارد ISO 10015

ایزو 10015 - استاندارد مدیریت آموزش